Governance Structure

Institute of Carbon Neutrality implements a director responsibility systemunder the leadership of the steering committee.  

covernance.png

Academic Committee

Director:Zhengtang Guo

Deputy Directors(Sorted by alphabetical order of the surname in pinyin):Zhijun Jin, Qiao Liu, Yuanhang Zhang Members( Sorted by alphabetical order of the surname in pinyin ):Songqi Chen, Yongyun Hu, Qingzhi Xuan, Guoen Liu,Jian Peng, Shilong Piao, Jian Su, Jin Wang, Yizhou Wang, Haibin Zhang, Xinrong Zhang

Appointment Committee

Director:Shilong Piao

Members(Sorted by alphabetical order of the surname in pinyin): Maohong Bao, Yongyun Hu, Xin Li, Qiao Liu, Jian Peng, Jintao Xu, Lei Yang, Lihua Yang, Haibin Zhang